เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

- จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 18 หมู่บ้าน
- จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,157 หลังคาเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำคลอง จำนวน 2 สาย ( คลองไผ่รอบ ,คลองห้วยหอย )
- หนอง จำนวน 16 แห่ง
- บึง จำนวน 2 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย จำนวน 7 แห่ง
- บ่อบาดาล จำนวน 234 แห่ง0.02s. 0.50MB