นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 12,999 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง

- โรงเรียนวัดไผ่รอบ - โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
- โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง - โรงเรียนบ้านใดโพธิ์

โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 3 แห่ง

- โรงเรียนวัดสระประทุม- โรงเรียนวัดหนองหลวง
- โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด จำนวน 8 แห่ง

- วัดไผ่รอบ หมู่ที่ 8 - วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 11
- วัดโรงวัว หมู่ที่ 2 - วัดสระประทุม หมู่ที่ 6
- วัดหนองไม้แดง หมู่ที่ 13- วัดหนองหลวง หมู่ที่ 3
- วัดหนองหัวปลวก หมู่ที่ 12- วัดม่วงเฒ่า หมู่ที่14

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 3 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไผ่รอบใต้ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไผ่รอบเหนือ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองหัวปลวกอัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
- ป้อมกู้ชีพ / ป้อมอปพร. จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์
- ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเกาะแก้ว - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ไผ่รอบ
- ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสระประทุมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองหัวปลวก
เปลี่ยนภาษา