นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 12,970 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม
- ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 34 สาย รวมระยะทาง 7,409 เมตร
- ถนนลูกรัง 50 สาย รวมระยะทาง 97,460 เมตร
- ถนนลาดยาง 5 สาย รวมระยะทาง 29,000 เมตร

การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์ (สาขา) 1 แห่ง

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล
- ร้านค้า 150 แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง
- โรงสี 2 แห่ง
- เสาสัญญาณโทรศัพท์ 6 แห่ง

การไฟฟ้า
- จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 18 หมู่บ้าน
- จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,157 หลังคาเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำคลอง จำนวน 2 สาย ( คลองไผ่รอบ ,คลองห้วยหอย )
- หนอง จำนวน 16 แห่ง
- บึง จำนวน 2 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย จำนวน 7 แห่ง
- บ่อบาดาล จำนวน 234 แห่ง
เปลี่ยนภาษา