นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 12,882 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต

    ที่ทำการเทศบาลไผ่รอบ เลขที่ 89 หมู่ 4 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ห่างจากอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 13 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


เนื้อที่

    เทศบาลไผ่รอบ มีเนื้อที่ ประมาณ 48,408 ไร่


สภาพภูมิประเทศ

    สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน มีลำคลองไผ่รอบพาดผ่านเกือบตลอดแนวเขตตำบล


จำนวนหมู่บ้าน

- จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านพื้นที่
1บ้านใดโพธิ์ 2,548 ไร่
2บ้านโรงวัว2,463 ไร่
3บ้านหนองหลวง 3,624 ไร่
4บ้านเนินตาล 2,759 ไร่
5บ้านเนินยาง 2,853 ไร่
6บ้านสระประทุม 3,161 ไร่
7บ้านหนองคล้า 2,417 ไร่
8บ้านคลองยาง 3,892 ไร่
9บ้านไผ่รอบ 2,187 ไร่
10บ้านหนองนาร้าง 2,500 ไร่่
11บ้านเกาะแก้ว 3,264 ไร่
12บ้านหนองหัวปลวก 3,166 ไร่่
13บ้านหนองไม้แดง 1,861 ไร่
14บ้านม่วงเฒ่า 2,399 ไร่
15บ้านสามปลัก 2,315 ไร่
16บ้านหนองบัว 1,983 ไร่
17บ้านเนินตะคล้อ 2,183 ไร่
18บ้านหนองแห้วเจริญทรัพย์2,873 ไร่
รวมทั้งสิ้น 48,408 ไร่

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 7,699 คน

ชาย 3,777 คนหญิง 3,924 คน

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน ดังนี้(ข้อมูล ณ สิงหาคม 2561)
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านใดโพธิ์169171337122
2บ้านโรงวัว 176162333109
3บ้านหนองหลวง304380691185
4บ้านเนินตาล216225432146
5บ้านเนินยาง170204380126
6บ้านสระประทุม 237235467152
7บ้านหนองคล้า202198402111
8บ้านคลองยาง268294566164
9บ้านไผ่รอบ255271528162
10บ้านหนองนาร้าง230218449146
11บ้านเกาะแก้ว216241461126
12บ้านหนองหัวปลวก 209205412143
13บ้านหนองไม้แดง223202420144
14บ้านม่วงเฒ่า209196396130
15บ้านสามปลัก 192178371104
16บ้านหนองบัว 252265521138
17บ้านเนินตะคล้อ15817533494
18บ้านหนองแห้วเจริญทรัพย์ 9410519953
รวม3,780 3,9257,7052,341
เปลี่ยนภาษา