เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256315
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต15
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้มีส่วนร่วม14
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี 2561-2565183
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562132
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563128
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1123
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ12
แผนการดำเนินงาน-256316
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลและประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดดารข้อร้องเรียน กรณีการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่16
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ12
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563157
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ 25631462
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563340
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) 166
แผนอัตรากำลัง3118
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริจ1132
แผนพัฒนา 4 ปี1143
แผนแม่บท1107

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB