เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต15
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้มีส่วนร่วม14
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ12
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลและประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดดารข้อร้องเรียน กรณีการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่16
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ12
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริจ1132
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง12

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB