เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต119
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้มีส่วนร่วม116
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ113
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลและประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม112
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดดารข้อร้องเรียน กรณีการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่118
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ113
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริจ1144
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง19

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB