เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์

  ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ

  082-4093355

 • นายสมนึก นาป้อม

  รองปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบสำนักปลัด

 • นายรุ่งโรจน์ เรืองจันทร์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  0947598881

 • น.ส.ประสิทธิ์ จิตรบรรจง

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

  0928265262

 • น.ส.สุทิศา สุขาภิรมย์

  นักจัดการงานทั่วไป

  0804452265

 • นางณัฐดา เรืองจันทร์

  นักทรัพยากรบุคคล

  0931309418

 • นายสุรพงศ์ จอกถม

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

  0838928269

 • น.ส.พัชราภรณ์ เลิศประสิทธิผล

  นิติกร

  0983049863

 • นายนฤชัย ศรขำพันธ์

  นักวิเคราะห์และนโยบายและแผน

  0910319633

 • นายมนัส ฉิมมา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายคฑาวุธ คุ้มสกุล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  0823582614

 • นายเสน่ห์ โคแล

  นักการภารโรง

 • นายพนม บัวผัน

  คนขับรถ

  0890728248

 • น.ส.นภัสประภา สะบาศรี

  ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล

  0836223997

 • นายวิเชียร ยะนิล

  ปฏิบัติงานขับรถตู้

 • น.ส.สุนิษา เหล็กเพชร

  ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

กองคลัง

 • น.ส.กรรณิกา อังเพชร

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  081-702-4091

 • น.ส.กรรณิกา อังเพชร

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางวิลาวัณย์ เนตรวงศ์

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางจันทรรัตน์ ไชยยะ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • น.ส.สมหวัง คินดอนทราย

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • น.ส.กัลยรัตน์ อักษร

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • น.ส.ศรุตยา พุทธพันธ์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัสดุ

กองช่าง

 • นายมนต์ชัย เทียมสอน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายณรงค์เกียรติ มัชฌิมา

  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

  0993565514

 • นายณัฐพร พงซุ้ย

  ผู้ช่วยช่างโยธา

กองการศึกษาฯ

 • น.ส.ชุติกาญจน์ ฤกษ์อุดม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  062-351-5562

 • น.ส.ชุติกาญจน์ ฤกษ์อุดม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

  062-351-5562

 • นายทัศยุทธ จุลกลับ

  นักวิชาการศึกษา

  0921982973

 • น.ส.ปนัดดา สิงห์วี

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบ

 • น.ส.ลำพึง ชุ่มชอบ

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบ

  0848150975

 • น.ส.นุชจรินทร์ วิเชียรสรรค์

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบ

 • นางเพ็ญพักตร์ ชุ่มชอบ

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก

  0817939723

 • นางวิภา ต่อมยิ้ม

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม

 • น.ส.วันวิสาข์ ตันเตจะ

  ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบ

 • นางณิชมน สิทธิทูล

  ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบ

 • นางสายสมร หุ้มทอง

  ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก

 • น.ส.นันท์นภัส สายงาม

  ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแกะแก้ว

 • นางเฉลียว ศรีรักษ์

  ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม

กองสวัสดิการสังคม

 • นายสิทธิชัย จิตพัฒนชัย

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

  062-6529285

 • นายสิทธิชัย จิตพัฒนชัย

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 • นางดวงพร มัชฌิมา

  นักพัฒนาชุมชน

 • น.ส.วรรณศร ดำชม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  0877377304

0.02s. 0.75MB