นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 12,909 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์

  ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ

 • นายสมนึก นาป้อม

  รองปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบสำนักปลัด

 • นายรุ่งโรจน์ เรืองจันทร์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • น.ส.ประสิทธิ์ จิตรบรรจง

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 • น.ส.สุทิศา สุขาภิรมย์

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางณัฐดา เรืองจันทร์

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นายสุรพงศ์ จอกถม

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • น.ส.พัชราภรณ์ เลิศประสิทธิผล

  นิติกร

 • นายนฤชัย ศรขำพันธ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวเอมมิกา อุปนันท์

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นายคฑาวุธ คุ้มสกุล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายเสน่ห์ โคแล

  คนงาน

 • นายพนม บัวผัน

  คนงาน

 • น.ส.นภัสประภา สะบาศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายวิเชียร ยะนิล

  คนงาน

 • น.ส.สุนิษา เหล็กเพชร

  คนงาน

 • นายนัฐพร ภุมรินทร์

  คนงาน

กองคลัง

 • นายสมนึก นาป้อม

  รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางวิลาวัณย์ เนตรวงศ์

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวสุภาพรรณ ดีไทย

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • น.ส.สมหวัง คินดอนทราย

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • น.ส.กัลยรัตน์ อักษร

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • น.ส.ศรุตยา พุทธพันธ์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัสดุ

 • นายสุธี อ่อนทอง

  คนงาน

กองช่าง

 • นายมนต์ชัย เทียมสอน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายณรงค์เกียรติ มัชฌิมา

  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

 • นายณัฐพร พงซุ้ย

  ผู้ช่วยช่างโยธา

กองการศึกษาฯ

 • น.ส.ชุติกาญจน์ ฤกษ์อุดม

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นายทัศยุทธ จุลกลับ

  นักวิชาการศึกษา

 • น.ส.ปนัดดา สิงห์วี

  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบ

 • น.ส.ลำพึง ชุ่มชอบ

  ครู

 • น.ส.นุชจรินทร์ วิเชียรสรรค์

  ครู

 • นางเพ็ญพักตร์ ชุ่มชอบ

  ครู

 • นางวิภา ต่อมยิ้ม

  ครู

 • น.ส.วันวิสาข์ ตันเตจะ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางณิชมน สิทธิทูล

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวอมรรัตน์ นิลวัลฒน์

  ผู้ช่วยครู

 • น.ส.นันท์นภัส สายงาม

  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ

 • นางเฉลียว ศรีรักษ์

  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ

 • นางสาวอเฑตยา คงแสง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสิริลักษณ์ ทันเที่ยง

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • นายสิทธิชัย จิตพัฒนชัย

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

 • นายสิทธิชัย จิตพัฒนชัย

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 • นางดวงพร มัชฌิมา

  นักพัฒนาชุมชน

 • น.ส.วรรณศร ดำชม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเปลี่ยนภาษา