นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 12,925 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ตำบลไผ่รอบ ท้องถิ่นแห่งความพอเพียง ”พันธกิจ

  • ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  • เสริมสร้างสุขภาพ สาธารณสุขที่ดี
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุม ทั่วถึง
  • ยึดหลักบริหารจัดการบริหารที่ดีในการปฏิบัติงาน
  • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปลี่ยนภาษา