เมนูหลัก

เกี่ยวกับ ทต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ ตำบลไผ่รอบ ท้องถิ่นแห่งความพอเพียง ”พันธกิจ

  • ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  • เสริมสร้างสุขภาพ สาธารณสุขที่ดี
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุม ทั่วถึง
  • ยึดหลักบริหารจัดการบริหารที่ดีในการปฏิบัติงาน
  • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


0.01s. 0.50MB