นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 12,927 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณ การจัดทาแผนพัฒนาตำบล การจัดทาร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก เทศบาล คณะผู้บริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างการบริหารงานบุคคลของ เทศบาลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนี้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) กำกับดูแลภารกิจตามการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
ฝ่ายอำนวยการ (หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น))
1.1 งานธุรการ และข้อมูลข่าวสาร
   - งานการเจ้าหน้าที่
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - งานทะเบียนราษฎร
   - งานกิจการสภา
   - งานร้องทุกข์ร้องเรียน
   - งานกฎหมายและคดี
   - งานวินัย
   - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
   - งานแผนพัฒนาบุคลากร
   - งานรัฐพิธี
   - งานข้อมูลสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์
   - งานสาธารณสุข
   - งานสิ่งแวดล้อม
   - งานควบคุมและป้องกันโรค
   - งานสวนสาธารณะ
   - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้

1.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น))
   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   - งานจัดทางบประมาณ
   - งานติดตามและประเมินผล
   - งานควบคุมภายใน
   - งานตรวจสอบภายใน
   - งานวิจัย ประสานแผน

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน เทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจา การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ เทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสาคัญและเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนี้
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) กำกับดูแลภารกิจตามการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น))
   - งานการเงินและบัญชี
   - งานการเบิกจ่ายเงิน
   - งานทะเบียนและทรัพย์สิน
   - งานทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน
   - งานแสดงฐานะทางการเงิน
   - งานพัสดุ
   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
   - งานพัฒนารายได้
   - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
   - งานแผนที่ภาษี
   - งานธุรการ
   - งานเก็บรักษาเงิน
   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ เทศบาล การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงกานที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ เทศบาล งานบำรุง ซ่อม และจำทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ เทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนี้
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) กำกับดูแลภารกิจตามการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
3.1 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ (หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น))
   - งานสำรวจและออกแบบ
   - งานประมาณราคา
   - งานเขียนแบบและออกแบบ
   - งานสำรวจและแผนที่
   - งานควบคุมการจำหน่ายเชื้อเพลิง
   - งานควบคุมการขุดดินถมดิน
   - งานควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน

3.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
   - งานก่อสร้างและซ่อมบารุง
   - งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง
   - งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน
   - งานไฟฟ้าถนน
   - งานกิจการประปา
   - งานธุรการ

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด การส่งเสริมการกีฬา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนี้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น) กำกับดูแลภารกิจตามการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
4.1 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น))
   - งานข้อมูล
   - งานประสานกิจกรรม
   - งานส่งเสริมการศึกษา
   - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
   - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
   - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   - งานติดตามและประเมินผล
   - งานส่งเสริมการศึกษา
   - งานส่งเสริมศาสนา
   - งานส่งเสริมวัฒนธรรม
   - งานกีฬาและนันทนาการ
   - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

กองสวัสดิการสังคมมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษา แนะนา หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนี้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น) กำกับดูแลภารกิจตามการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
5.1 ฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น))
   - งานสังคมสงเคราะห์
   - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
   - งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
   - งานสงเสริมการเกษตร

เปลี่ยนภาษา