เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว1726 มิ.ย. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง226 มิ.ย. 63
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562226 มิ.ย. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2563325 มิ.ย. 63
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ พ.ศ.25642724 มิ.ย. 63
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 638 ลว 23 มิ.ย. 63)123 มิ.ย. 63
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (พจ0023.3-ว2442)(23 มิ.ย.63)123 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบและโรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ1819 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก1019 มิ.ย. 63
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง516 มิ.ย. 63
กู้ภัยไผ่ทองได้รับแจ้งมีผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานต์ล้ม ช่วงระหว่างสี่แยกบ้านหนองหัวปลวก ออกช่วยเหลือ916 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก515 มิ.ย. 63
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (พจ0023.3-ว2285)(11มิ.ย.63)611 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบปรมาณ 2564911 มิ.ย. 63
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓1110 มิ.ย. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1729 พ.ค. 63
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 (พจ 0023.5/ว2008) 825 พ.ค. 63
แจ้งจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 1878)(ลว. 7 พ.ค. 63)1120 พ.ค. 63
ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับโรงเรือนที่ใช้ประโยชน์หรือเริ่มใช้ประโยชน์ประกอบธุรกิจการค้า ในปี 2562(พจ0023.3-ว2011)(18พ.ค.63)920 พ.ค. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2563 (พจ0023.5/ว 2036)ลว 19 พ.ค.631020 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB