เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 256319228 ส.ค. 06
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 25631012 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564 (มกราคม - มีนาคม ทุกปี)4111 พ.ย. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 3 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 25631027 ต.ค. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563 1723 ก.ย. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 25633013 ส.ค. 63
การโอนเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน9 ) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตปประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่ อปท (พจ0023.5/ว 3010 ลว 5 ส.ค.63)155 ส.ค. 63
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม งวดที่ 3 /2563 (พจ0023.5/ว 735 ลว 3 ส.ค.63)193 ส.ค. 63
การบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) พจ0023.3-ว2771 (ลว.16 ก.ค.63)1117 ก.ค. 63
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563(พจ0023.3-ว2724)(14ก.ค.63)1314 ก.ค. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 25631313 ก.ค. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง2426 มิ.ย. 63
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25622426 มิ.ย. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/25632425 มิ.ย. 63
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 638 ลว 23 มิ.ย. 63)1923 มิ.ย. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 25631319 มิ.ย. 63
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2716 มิ.ย. 63
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (พจ0023.3-ว2285)(11มิ.ย.63)2111 มิ.ย. 63
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓3010 มิ.ย. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4429 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB