เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง226 มิ.ย. 63
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562226 มิ.ย. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2563325 มิ.ย. 63
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 638 ลว 23 มิ.ย. 63)123 มิ.ย. 63
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง516 มิ.ย. 63
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (พจ0023.3-ว2285)(11มิ.ย.63)611 มิ.ย. 63
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓1110 มิ.ย. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1729 พ.ค. 63
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 (พจ 0023.5/ว2008) 825 พ.ค. 63
แจ้งจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 1878)(ลว. 7 พ.ค. 63)1120 พ.ค. 63
ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับโรงเรือนที่ใช้ประโยชน์หรือเริ่มใช้ประโยชน์ประกอบธุรกิจการค้า ในปี 2562(พจ0023.3-ว2011)(18พ.ค.63)920 พ.ค. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2563 (พจ0023.5/ว 2036)ลว 19 พ.ค.631020 พ.ค. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน 2562 เรื่อง อัตราการจัดกเก็บภาษีที่ดินปละสิ่งปลูกสร้าง15510 มิ.ย. 62
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง11630 เม.ย. 62
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560 เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ปี 25627611 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562977 ม.ค. 62
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2561 เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่8028 ก.ย. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2561 เรื่อง ข้อแตกต่างระหว่างภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน & ภาษีบำรุงท้องที่9319 ก.ค. 61
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2561 เรื่อง รู้หรือไม่...ค้าขายออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์679 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561955 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB