เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 25636428 ส.ค. 06
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563 423 ก.ย. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 25631413 ส.ค. 63
การโอนเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน9 ) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตปประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่ อปท (พจ0023.5/ว 3010 ลว 5 ส.ค.63)115 ส.ค. 63
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม งวดที่ 3 /2563 (พจ0023.5/ว 735 ลว 3 ส.ค.63)123 ส.ค. 63
การบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) พจ0023.3-ว2771 (ลว.16 ก.ค.63)717 ก.ค. 63
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563(พจ0023.3-ว2724)(14ก.ค.63)914 ก.ค. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563813 ก.ค. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง1526 มิ.ย. 63
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621926 มิ.ย. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/25631925 มิ.ย. 63
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 638 ลว 23 มิ.ย. 63)1323 มิ.ย. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563719 มิ.ย. 63
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2016 มิ.ย. 63
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (พจ0023.3-ว2285)(11มิ.ย.63)1811 มิ.ย. 63
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓2410 มิ.ย. 63
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3429 พ.ค. 63
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 (พจ 0023.5/ว2008) 2125 พ.ค. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563621 พ.ค. 63
แจ้งจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 1878)(ลว. 7 พ.ค. 63)2320 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB