เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น4517 ก.ย. 63
ขยายระยเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 25631428 ส.ค. 63
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบนำพนักงานเทศบาลและลูกจ้างร่วมกิจกรรมวันแม่ ฯ2612 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลไผ่รอบมอบบ้านให้ผู้ยากไร้197 ส.ค. 63
ซ่อมแซมถนน หมู่ 42831 ก.ค. 63
กองช่างเทศบาลไผ่รอบ ติดตั้งไฟฟ้ารายทางหมู่ที่ 11330 ก.ค. 63
กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบติดตั้งไฟฟ้ารายทางให้กับหมู่บ้าน 1130 ก.ค. 63
โครงการปลูกป่าในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 25631724 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 25633723 ก.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25632617 ก.ค. 63
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไผ่รอบต้อนรับกลุ่ผู้สูงอายุอบต.เนินแจง จ.อุทัยธานี3817 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631916 ก.ค. 63
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (พจ0023.3-ว2442)(23 มิ.ย.63)1623 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก2419 มิ.ย. 63
เทศบาลตำบลไผ่รอบออกสำรวจผู้ประสบวาตภัยของเย็นวันที่ 7 528 พ.ค. 63
เทศบาลไผ่รอบมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบวาตภัย518 พ.ค. 63
เทศบาลตำบลไผ่รอบสำรวจบ้านเรือนประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย 1587 พ.ค. 63
กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบ ซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ 11 1317 พ.ค. 63
ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบ375 พ.ค. 63
กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ 131845 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB