เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563527 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563697 ธ.ค. 63
เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น209 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ประกาศการใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2563183 พ.ย. 63
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น8317 ก.ย. 63
ขยายระยเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 25633828 ส.ค. 63
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบนำพนักงานเทศบาลและลูกจ้างร่วมกิจกรรมวันแม่ ฯ6512 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลไผ่รอบมอบบ้านให้ผู้ยากไร้407 ส.ค. 63
ซ่อมแซมถนน หมู่ 45931 ก.ค. 63
กองช่างเทศบาลไผ่รอบ ติดตั้งไฟฟ้ารายทางหมู่ที่ 14430 ก.ค. 63
กองช่างเทศบาลตำบลไผ่รอบติดตั้งไฟฟ้ารายทางให้กับหมู่บ้าน 3430 ก.ค. 63
โครงการปลูกป่าในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 25635424 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 25637823 ก.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25635617 ก.ค. 63
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไผ่รอบต้อนรับกลุ่ผู้สูงอายุอบต.เนินแจง จ.อุทัยธานี8617 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634316 ก.ค. 63
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (พจ0023.3-ว2442)(23 มิ.ย.63)2923 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก3519 มิ.ย. 63
เทศบาลตำบลไผ่รอบออกสำรวจผู้ประสบวาตภัยของเย็นวันที่ 7 708 พ.ค. 63
เทศบาลไผ่รอบมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบวาตภัย708 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB