เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 256310728 ส.ค. 06
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563 1223 ก.ย. 63
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลไผ่รอบ5418 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น5817 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สายงานผู้ปฏิบัติ868 ก.ย. 63
ขยายระยเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 25632228 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง5524 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 25634118 ส.ค. 63
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 25632213 ส.ค. 63
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบนำพนักงานเทศบาลและลูกจ้างร่วมกิจกรรมวันแม่ ฯ3812 ส.ค. 63
กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว3111 ส.ค. 63
กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม2911 ส.ค. 63
กิจกรรมอุ่นไอรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวปลวก2611 ส.ค. 63
กิจกรรมอุ่นไอรัก3210 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลไผ่รอบมอบบ้านให้ผู้ยากไร้237 ส.ค. 63
กิจกรรมไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว116 ส.ค. 63
การโอนเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน9 ) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตปประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่ อปท (พจ0023.5/ว 3010 ลว 5 ส.ค.63)135 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น204 ส.ค. 63
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม งวดที่ 3 /2563 (พจ0023.5/ว 735 ลว 3 ส.ค.63)153 ส.ค. 63
ซ่อมแซมถนน หมู่ 43731 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB