นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 12,864 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ส.ค. 06ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 แชร์  
22 ม.ค. 64จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 3 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564 แชร์  
22 ม.ค. 64การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
12 พ.ย. 63 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แชร์  
11 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564 (มกราคม - มีนาคม ทุกปี) แชร์  
27 ต.ค. 63จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 3 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563 แชร์  
23 ก.ย. 63จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563  แชร์  
13 ส.ค. 63จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563 แชร์  
5 ส.ค. 63การโอนเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน9 ) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตปประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่ อปท (พจ0023.5/ว 3010 ลว 5 ส.ค.63) แชร์  
3 ส.ค. 63แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม งวดที่ 3 /2563 (พจ0023.5/ว 735 ลว 3 ส.ค.63) แชร์  
17 ก.ค. 63การบันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) พจ0023.3-ว2771 (ลว.16 ก.ค.63) แชร์  
14 ก.ค. 63แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563(พจ0023.3-ว2724)(14ก.ค.63) แชร์  
13 ก.ค. 63จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 63การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง แชร์  
26 มิ.ย. 63แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
25 มิ.ย. 63การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2563 แชร์  
23 มิ.ย. 63การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 638 ลว 23 มิ.ย. 63) แชร์  
19 มิ.ย. 63จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 2 ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 แชร์  
16 มิ.ย. 63คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
11 มิ.ย. 63การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (พจ0023.3-ว2285)(11มิ.ย.63) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 46 รายการ
เปลี่ยนภาษา