นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 12,850 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9 พฤศจิกายน 2563 46 ครั้ง ภัสประภา สะบาศรี แชร์  

https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

เปลี่ยนภาษา