นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 12,862 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ก.พ. 64็๋ภาพการติดประกาศประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศบาลตำบลไผ่รอบ แชร์  
11 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ  แชร์  
28 ม.ค. 64แผ่นพับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลพิจิตร สำหรับบุคคลที่สนใจ สามารถปริ้นท์เพื่อนำไปใช้ได้ค่ะ แชร์  
27 ม.ค. 64เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร แชร์  
20 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ เรี่อง การสร้างความโปรงใส่ตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลไผ่รอบ แชร์  
19 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้าย แชร์  
19 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์กฎหมานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
6 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน แชร์  
6 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร แชร์  
6 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์กฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 แชร์  
14 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น แชร์  
7 ธ.ค. 63กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 แชร์  
9 พ.ย. 63เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
3 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ประกาศการใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2563 แชร์  
28 ส.ค. 63ประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องการขยายชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลไผ่รอบ และ เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย แชร์  
28 ส.ค. 63ขยายระยเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 แชร์  
23 มิ.ย. 63แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (พจ0023.3-ว2442)(23 มิ.ย.63) แชร์  
5 พ.ค. 63ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 52 รายการ
เปลี่ยนภาษา