นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 12,956 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ม.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
15 ม.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารของราชการ แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่รอบ แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการเทสบาลตำบลไผ่รอบ แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อชำระภาษีป้าย แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อของรับบริการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลไผ่รอบ แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อของรับบริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลไผ่รอบ แชร์  
25 ม.ค. 62คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลไผ่รอบ แชร์  
22 ต.ค. 61คู่มือประชาชน ต่อ 2 แชร์  
22 ต.ค. 61คู่มือประชาชน แชร์  
22 ต.ค. 61คู่มือประชาชน แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา