นายสุวิทย์ จันทร์สงเคราะห์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่รอบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
082-409-3355

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 12,937 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต แชร์  
15 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้มีส่วนร่วม แชร์  
15 ต.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
9 ต.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลและประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
9 ต.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดดารข้อร้องเรียน กรณีการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ แชร์  
9 ต.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
31 ต.ค. 61แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริจ แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา