ข้อมูลทั่วไป
      สภาพทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะกรรมการศูนย์หนองหัวปลวก
      คณะกรรมการศูนย์สระประทุม
      คณะกรรมการศูนย์เกาะแก้ว
      คณะกรรมการศูนย์ไผ่รอบ
      ศพด.เกาะแก้ว
      ศพด.ไผ่รอบ
      ศพด.หนองหัวปลวก
      ศพด.สระประทุม
      กองสวัสดิการสังคม
      สำนักปลัด
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      แผนปปช.5ปี
      แผนปปช.4 ปี
      ติดตามแผน 2560
      นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลไผ่รอบ
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561
      เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2561
      แผนพัฒนา 3 ปี 2558 - 2561
      แผนดำเนินงานปี 2559
      ติดตามแผน - และประเมินผลแผนปี 2558
      แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2558-2560
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 59
      แผนอัตรกำลัง 3 ปี 58
      แผนพัฒนา 3 ปี 2559 - 2561
      ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2556
      ติดตามแผน 3 ปี 2557 - 2559
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แบบฟร์อมต่าง ๆ
      กองสวัสดิการสังคม
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      รัฐธรรมนูญ
      พรบ.ควบคุมอาคาร
      พรบ.ขุดดินถมดิน
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      วัดไผ่รอบ
      ประวัติวัดไผ่รอบ
      เส้นทางท่องเที่ยวศาสนสถานตำบลไผ่รอบ
      สถานที่สำคัญในตำบลไผ่รอบ และประวัติสภาพทั่วไปของหมู่บ้านในเขตตำบลไผ่รอบ
      สถานที่สำคัญในตำบลไผ่รอบ
      กล้วยกวนรสนมสด
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบลกล้วยกวนสระประทุม
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ศพด.เกาะแก้ว ] 
      

 

IMG_0001_2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 14-มค.-14at 13:09
 

 
89  หมู่  4  ตำบลไผ่รอบ เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
Copyright 2014.phonsung.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.